Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden gebruik van FR-Fans.nl

Als u gebruik maakt van de website FR-Fans.nl, dan gaat u akkoord met de voorwaarden zoals hieronder beschreven. Bent u het oneens met de gebruikersvoorwaarden, maak dan geen gebruik van de website.

De inhoud en het gebruik van de website

FR-Fans.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin FR-Fans.nl als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan FR-Fans.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. FR-Fans.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de website of de meningen die worden gegeven door de auteurs of de leden of bezoekers van de website.

De website FR-Fans.nl bevat de mogelijkheid om zowel door FR-Fans.nl ontwikkelde downloads als door derden ontwikkelde downloads te downloaden. FR-Fans.nl geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze zaken. FR-Fans.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze zaken.

FR-Fans.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites en de handelingen die verricht worden door de zich op deze site presenterende sponsoren (cq adverteerders) of het nalaten van deze handelingen. De sponsoren/adverteerders kunnen zich presenteren in de vorm van zowel banner- als tekstlinks.

FR-Fans.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van FR-Fans.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van FR-Fans.nl. FR-Fans.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. FR-Fans.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

De inhoud en het gebruik van het reactiesysteem

Gebruikers en leden van de site kunnen zelf inhoud plaatsen op verschillende onderdelen van FR-Fans.nl. Wij oefenen hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Klachten die voortvloeien uit de gebruikersinhoud zullen wij bekijken, en waar nodig zullen we de inhoud verwijderen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die gebruikers of leden plaatsen
, alsmede de door hen toegevoegde foto's en/of video's. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig en veilig te bewaren en geheim te houden. U garandeert aan FR-Fans.nl dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van uw persoonlijke wachtwoord. De redactie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.


Als u zelf gebruik maakt van de mogelijkheid om reacties te plaatsen via het reactiesysteem, dan belooft u dat de inhoud en strekking van en verwijzingen in de berichten rechtmatig zijn, en geen inbreuk plegen op de rechten van derden. U vrijwaart ons tegenover derden in het geval die derden ons aanspreken in verband met auteursrechtinbreuk, of inbreuk op andere rechten, zoals privacy. Dit geldt ook voor andere auteursrechtelijke zaken zoals het gebruik van foto’s of video's. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van foto’s en of video's door gebruikers of leden, ook niet voor de foto’s, video's of teksten die zijn gebruikt in het profiel van een lid.

Wij houden ons het recht voor om berichten / reacties te verwijderen, zonder hierover eerst met u te overleggen, en zonder dat wij aansprakelijk zijn voor door u geleden schade. Ook kunnen wij bij misbruik / misdragingen uw account tijdelijk of permanent buiten werking stellen. Hierover hoeven wij u niet vooraf in te lichten.